SƠ LƯỢC VỀ KHÓA 8 B+C/72 BẤT KHUẤT

CSVSQ Nguyễn Hữu Thắng

Ngày 26 tháng 10 năm 1972, lễ nhập khoá 8B/72 thụ huấn giai đoạn I tại trung tâm huấn luyện Quang Trung thuộc Liên Đoàn A, Tiểu Đoàn Gia Long gồm 3 Đại Đội: Đại Đội 81A, 82B và 83C.

Ngày 6 tháng 11 năm 1972, lễ nhập khóa 8C/72 thụ huấn giai đoạn I tại trung tâm huấn luyện Quang Trung thuộc Liên Đoàn A, Tiểu Đoàn Gia Long gồm 3 Đại Đội: Đại Đội 84D, 85E và 86F.

Những cấp chỉ huy trong thời gian Khóa 8B+C/72 thụ huấn tại Quân Trường Quang Trung (KBC 4091):
- Chỉ Huy Trưởng: Thiếu Tướng Đoàn Văn Quảng.
- Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn A: Trung Tá Huỳnh Văn Kiên.
- Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn Gia Long: Đại Úy Mai Huỳnh Hoa.
- Tiểu Đoàn Phó Tiểu Đoàn Gia Long: Đại Uư Bùi Ngọc Huyền.

Xong 3 tháng học giai đọan I tại trung tâm huấn luyện Quang Trung và chuẩn bị vào Thủ Đức để tiếp tục giai đoạn II và giai đoạn III th́ Hiệp Định Paris được kư kết. Ngày 26 tháng 1 năm 1973, Khoá được đi công tác Chiến Tranh Chính Trị mang tên "Chiến dịch SVSQ Về Làng" nhằm mục đích giải thích hiệp định ngưng bắn Paris cho người dân miền Nam Việt Nam tại vùng III Chiến Thuật cho đến ngày 26 tháng 3 năm 1973.

Ngày 29 tháng 3 năm 1973, khóa được chuyển qua Trường Bộ Binh Thủ Đức để thụ huấn tiếp giai đoạn II và giai đoạn III. Thuộc Tiểu Đoàn 3 Liên Đoàn Sinh Viên, chia thành 5 Đại Đội gồm Đại Đội 31, 32, 33, 34 và 35. Được gọi là khóa 8 B+C/72 TB/TX.

Sau những tuần huấn nhục về kỹ luật quân đội, rèn luyện thể chất, t́nh thần chịu đựng, t́nh đồng đội ... Tân Khóa Sinh Khóa 8 B+C/72 được chính thức chấp nhận là Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) Khóa 8 B+C/72 qua lễ gắn Alpha đêm và cũng là lần đầu tiên làm lễ gắn Alpha đêm sau Tết Mậu Thân.

Ngày 19 tháng 6 năm 1973, Tiểu Đoàn 3 Liên Đoàn Sinh Viên được hân hạnh đại diện cho tất cả các khóa trong Trường Bộ Binh tham dự diễn hành ngày Quân Lực 19 tháng 6 trên Đại Lộ Trần Hưng Đạo, Sàig̣n.

Ngày 30 tháng 6 năm 1973, hồi tố thăng cấp Chuẩn Úy v́ lư do công tác Chiến Tranh Chính Trị và diễn hành ngày Quân Lực 19/6.

Ngày 20 tháng 10 năm 1973, lễ măn khóa tốt nghiệp dưới sự chủ tọa của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và được đặt tên Khóa "BẤT KHUẤT".

Thủ khoa Khóa 8B+C/72 là Chuẩn Úy Nguyễn Thạch Cương, thuộc Tiểu Đội 1, Trung Đội 1, Đại Đội 35.

Những cấp chỉ huy trong thời gian Khoá 8B+C/72 thụ huấn tại Trường Bộ Binh Thủ Đức (KBC 4100):
- Chỉ Huy Trưởng: Trung Tướng Phạm Quốc Thuần.
- Chỉ Huy Phó: Đại Tá Nguyễn Xuân Mai.
- Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Sinh Viên: Đại Tá Lộ Công Danh.
- Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 3: Đại Úy Trần Hồng Phú
- Tiểu Đoàn Phó Tiểu Đoàn 3: Đại Úy Ninh Xuân Đức.

Ngày 30 tháng 12 năm 1974, thăng cấp Thiếu Úy thực thụ.

CSVSQ Nguyễn Hữu Thắng