NHẮN TIN

T́m Thiếu Tá Nguyễn Văn Huỳnh

T́m Thiếu Tá Nguyễn Văn Huỳnh, cựu Quận Trưởng Rạch Sỏi, Tỉnh Rạch Giá, cựu Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 1, Trung Đoàn 15, Sư doàn 9 BB. Nghe nói Th/Tá Huỳnh đang ở Sacramento, CA. Quư vị nào biết tin Th/Tá Huỳnh, xin liên lạc về địa chỉ sau:

Liên lạc: Trần văn Giản
Email: giantran2206@yahoo.com
Địa chỉ nhà: 4001 s. Watt ave apt # 226
                    Sacramento, CA 95826
Phone: 916 368 7608 (home)
            916 812 4248 (cell)