Page 2 - Ban tin sinh hoat Cu An Tu Nguy So 3
P. 2

2


          HỘI ÐỒNG QUẢN TRỊ


     Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị:  Trần Xuân Thời
     Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn:   Đặng Xuân Ngô
                                     Đây là Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư
     Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành: TrầnXuân Thời        Nguy số 3 của Tổng Hội Cựu SVSQ/TB/TĐ

     Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát:  PhạmTrung Cang      tại Hoa Kỳ đến với quý độc giả. Ban Biên
                                  Tập thành thật cám ơn tất cả qúy Niên
     Văn phòng Tổng Hội Cựu SVSQ/TB/TĐ/HK:          trưởng, Đồng môn, Chiến hữu của các Quân
                                  Binh Chủng QLVNCH, và Thân hữu đã gửi
     P.O.Box 14572, Minneapolis, MN 55414           bài vở, tài liệu, hình ảnh, video cho chúng tôi.
                                  Ban Biên Tập rất lấy làm khích lệ nhận được
     BẢN TIN SH/CATN phát hành 3 tháng một kỳ         sự ưu ái, ủng hộ, và ý kiến xây dựng của quý
     với nội dung sau:                     vị để giúp Bản Tin Sinh Hoạt được phát triển
                                  tốt đẹp và phong phú hơn.
       1-Thư Tổng Hội                    Tất cả những bài vở đăng trong Bản Tin
       2- Trang Thư Độc Giả và Lời Cảm Tạ Của        không nhất thiết phù hợp hoàn toàn với
                                  đường lối và chủ trương của Tổng Hội. Tác
     Ban Biên Tập                       giả chịu trách nhiệm về nội dung bài viết của
                                  mình. Và để phù hợp với khuôn khổ của Bản
       3-Tổ chức Ðiều Hành Tổng Hội             Tin, chúng tôi xin được phối hợp với tác giả
       4-Tin tức Sinh Hoạt Tổng Hội             để rút gọn hay sửa đổi khi cần. Bài gởi trễ sẽ
                                  được chọn đăng trong các Bản Tin kế tiếp.
       5- Bài vở và hình ảnh từ các Hội Thủ Ðức, các     Các bài dài hơn sẽ dành cho Đặc San Tổng
     Ðồng Môn và Hậu Duệ VNCH v.v.               Hội trong tương lai.
                                  Xin tiếp tục gởi bài vở hay liên lạc Ban Biên
       6-Trang Thơ Tình Lính (Do nhiều nhà thơ)       Tập về:

       7-Tin tức khác: (tìm thân nhân, ý kiến độc giả)    Chu Quang Đại: daichu43@gmail.com
                                  Lê Lộc:      longviewle@gmail.com
       8- Hình ảnh Sinh Hoạt.                Phan Quốc Ý:    Giason90@msn.com
                                  Lê Duy Tôn:   leton5419@gmail.com
                                  Trân trọng cám ơn,
                                  Ban Biên Tập Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy.
                        Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy Số 3
   1   2   3   4   5   6   7