Page 7 - Ban tin sinh hoat Cu An Tu Nguy So 3
P. 7

7

     (Article 19: The parties agree on the conven- Miền Nam Việt Nam phải được tôn trọng triệt
     ing of an international conference with 30 để và thực thi chu đáo.
     days of the signing of this agreement to       (Article 2 The Agreement responds to
     acknowledge the signed agreements, to guar-      the aspirations and fundamental national

     antee the ending of the war, the maintenance     rights of the Vietnamese people, i.e. the inde-
     of peace in Vietnam, the respect of the Viet-  pendence, sovereignty, unity, and territorial
     namese people’s fundamental national rights,     integrity of Viet-Nam, to the right of the South
     and the South Vietnamese people’s right to   Vietnamese people to self-determination, and
     self-determination, and to contribute to and   to the earnest desire for peace shared by all

     guarantee peace in IndoChina.)            countries in the world. The Agreement consti-

        Thi hành điều 19 thượng dẫn, ngày 2 tutes a major contribution to peace, self-
     tháng 3 năm 1973, 12 quốc gia họp trước sự determination, national independence, and the
     chứng kiến của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc improvement of relations among countries.
     đã ký một văn kiện gọi là ACT (International The Agreement and the Protocols should be
     Conference on Viet-Nam: ACT concerning the strictly respected and scrupulously imple-

     Paris Agreement on ending the War and re- mented.)
     storing Peace in Viet-Nam.)                 Điều 7(a) Nếu có sự vi phạm Hiệp Định

     (3)- Định Ước (Act of the Paris Agreement Ba Lê nguy hại đến nền hòa bình, một hay
     on ending the War and Restoring Peace in nhiều quốc gia có quyền tham khảo với các
     Viet Nam), do 12 quốc gia ký ngày 2 tháng 3 quốc gia khác để quyết định biện pháp giải
     năm 1973 được xem như là bản “Tông Đồ quyết. (b) Hội nghị Quốc tế sẽ được tái triệu
     Công Vụ” của 12 vị Bộ trưởng Ngoại giao của tập khi Hoa Kỳ và Cộng sản Hà Nội yêu cầu,

     12 thành viên tham gia vào Hòa Hội Ba Lê, (c) hoặc theo lời yêu cầu của sáu hay nhiều
     gồm có Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Việt Nam Cộng hơn trong 12 quốc gia tham dự vào bản Định
     Hòa, Canada, Nam Dương, Ba Lan, Hung Gia Ước”. Nếu chúng ta vận động mạnh mẽ với 9
     Lợi, Trung Cộng, Cộng sản Bắc Việt và Việt quốc gia tự do trong 12 thành viên ký vào bản

     Cộng.                         Định Ước thì chúng ta có cơ hội thành công.
        Bản Định Ước này quy định biện pháp          (Article 7 (a) In the event of a violation

     áp dụng trong trường hợp có sự vi phạm Hiệp of the Agreement or the Protocols which
     Ước Ba Lê. Định ước này có tính cách quan threatens the peace, the independence, sover-
     trọng trong vấn đề đòi lại quyền dân tộc tự eignty, unity, or territorial integrity of Viet-
     quyết cho Việt Nam khi Cộng sản vi phạm Nam, or the right of the South Vietnamese

     Hiệp Định Ba Lê xâm lăng Việt Nam Cộng people to self-determination, the party signa-
     Hoà, áp đặt chế độ Cộng sản lên toàn dân Việt tory to the Agreement and the Protocols shall,
     từ 1975 đến nay.                   either individually or jointly, consult with the

     Điều 2 Bản Định Ước xác định nguyện vọng       other Parties to this Act with a view to deter-
     và các quyền cơ bản của nhân dân Việt Nam,      mining necessary remedial measures. (b) The
     độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh     International Conference on Viet-Nam shall

     thổ, quyền dân tộc tự quyết của nhân dân   be reconvened upon a joint request by the


                        Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy Số 3
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12