Page 8 - Ban tin sinh hoat Cu An Tu Nguy So 3
P. 8

8

     Government of the United States of America quốc gia. Mỗi khi quyền lợi bị vi phạm, chúng
     and the Government of the Democratic Re- ta có quyền đặt vấn đề, khiếu nại. Do đó
     public of Viet-Nam on behalf of the party sig- chúng ta không ngại khi phải vận động, yêu
     natory to the Agreement or (c) upon a request cầu các quốc gia tự do tái xét và thực thi

     by six or more of the Parties to this Act.)      những điều đã ký kết, trước sự hiện diện của
     (4)- Đạo luật Public Law 93-559 do Tổng     đại diện Liên Hiệp Quốc, hoàn trả quyền dân

     Thống Gerald Ford ban hành ngày 30 tháng       tộc tự quyết cho nhân dân Việt Nam như đã
     12 năm 1974.                     được quy định trong luật quốc tế và trong các
                                văn kiện quốc tế đã được ký kết liên quan đến
        Điều 34(b) ấn định vấn đề tái triệu tập    Việt Nam.
     Hội Nghị Ba Lê “Để giảm thiểu sự đau khổ
     của nhân dân và mang lai hòa bình thực sự      Kết quả nhanh hay chậm còn tùy hoàn
     cho Đông Dương, Quốc hội khẩn thiết yêu    cảnh, nhưng còn tốt hơn ngồi than thân trách

     cầu Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao áp       phận, chê bai lẫn nhau hay nguyền rủa bóng
     dụng biện pháp sau đây … (4) tái nhóm Hội       tối. Chúng ta phải vận động tích cực trong tất
     Nghị Ba Lê để tìm phương cách thực thi toàn      cả các quốc gia có người Việt cư ngụ, vận
     vẹn các điều khoản của Hội nghị ký ngày 27      động đồng loạt và liên tục. Nếu đã bắt đầu
     tháng 1 năm 1973 về các thành viên liên hệ      nhưng chưa thành công, thì “thất bại là mẹ

     đến cuộc xung đột tại Việt Nam.            thành công”, chớ nản lòng, buông xuôi hay bi
                                quan, chán chường không phải lẽ. “Có chí thì
     (Section 34(b) (4): “In order to lessen the hu-    nên” phải bắt đầu lại, như Platon đã nói: “Hãy
     man suffering in Indochina and to bring about     bắt đầu vì đó là ngưỡng cửa của sự thành
     a genuine peace there, the Congress urges and     công”.
     requests the President and the Secretary of
     State to undertake the following measure …       Quyền dân tộc tự quyết có thể thực thi

     (4) to reconvene the Paris Conference to seek     qua các cuộc tổng tuyển cử, trưng cầu dân ý,
     full implementation of the provisions of the  bầu cử tự do. Tổ chức bầu cử tự do tại Việt
     Agreement of January 27, 1973 on the part of     Nam là một trong những giải pháp mà các
     the Vietnamese parties to the conflict.)       cộng đồng, đoàn thể đang chuẩn bị và vận
                                động như đã quy định trong các văn kiện quôc
        Đạo luật này chưa được thực hiện hay      tế. Nghĩa là không đặt vấn đề vu vơ mà nói có
     hủy bỏ, do đó còn có hiệu lực. Mặc dù nhân      sách, mách có chứng.

     sự đã thay đổi trong các chính phủ, nhưng
     trách nhiệm thi hành các hiệp ước, đạo luật  Điều 9(b) Hoà Ước Ba Lê ký ngày 27/1/73
     không phải vì thế mà bị thời tiêu.          đã quy định:

     Phương cách thực thi quyền Dân Tộc Tự         “The South Vietnam shall decide them-
     Quyết                         selves the political future of South Vietnam
                                through genuinely free and democratic gen-
        Các quốc gia tự do thường tôn trọng eral elections under the international supervi-
     những gì họ đã ký kết, nghĩa là dùng phương sion – Miền Nam Việt Nam sẽ tự quyết định
     thức vương đạo, giấy trắng mực đen. Phương      thể chế chính trị cho tương lai Miền Nam Việt

     thức bá đạo không phải sở trường của người      Nam bằng các cuộc bầu cử thực sự tự do và
                                dân chủ dưới sự giám sát quốc tế”. Có như


                        Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy Số 3
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13