Page 4 - Ban tin sinh hoat Cu An Tu Nguy So 3
P. 4

4


     rebel) xâm lăng và cộng sản hóa mảnh đất tộc Việt Nam. Đây là một cuộc vận động của
     thân yêu còn lại nên VNCH phải lui binh.       người Việt Quốc Gia trên toàn thế giới. Đừng

        Chính Phủ và Quân Lực Việt Nam      nghĩ chỉ nên làm việc gì có lợi cho cá nhân
     Cộng Hòa vẫn trường tồn sau ngaỳ 30-4-1975.      mình hay đoàn thể của mình để rồi bôi bẩn
     Phần thì cố thủ trên quê hương thống khổ,   các đoàn thể khác mà nên tranh đấu cho quyền
     phần thì di tản chiến thuật ra hải ngoại, nhưng    lợi chung của cả dân tộc trong tinh thần Tổ

     vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh tái lập tự do, dân    Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm. Chúng ta thực
     chủ và sự toàn vẹn lãnh thổ cho tổ quốc Việt     thi mục tiêu giải phóng dân tộc khỏi ách độc
     Nam. Một em bé té xuống cũng biết đứng dậy,      tài đảng trị, để giành lại quyền dân tộc tự
     huống chi là một dân tộc. Quốc kỳ và Quân kỳ     quyết cho toàn thể đồng bào có cơ hội tự chọn
     VNCH vẫn tung bay trong tâm hồn con Hồng       lấy thể chế chính trị mà đồng bào mong ước.
     cháu Lạc từ Ải Nam Quan đến Muĩ Cà Mau        Ai muốn sống nô lệ thì cứ chọn thể chế độc

     và phất phới muôn phương, vạn hướng khắp       tài, ai muốn làm chủ thân phận mình, sống đời
     năm châu, bốn bể. Tinh thần quốc gia tự do     sống tự do thì chọn dân chủ. Nói khác đi là
     của dân tộc Việt Nam được thể hiện qua các      thực thi quyền dân tộc tự quyết. Fair play!
     hoạt động văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trị        Hiện nay, muốn giành lại quyền dân tộc
     của Cộng Đồng Việt Nam Tự do hải ngoại mà tự quyết cho Việt Nam, ngoài vấn đề dân vận,

     Cộng sản Hà Nội mệnh danh là những thế lực      quân vận, chúng ta chẳng những vận động với
     đối nghịch. Về chính trị, khối công chức, cán     các quốc gia tự do đã ký vào các văn kiện
     bộ, chính giới các ngành phục vụ VNCH di    quốc tế liên quan đến Việt Nam, mà còn phải
                                vận động với tất cả các quốc gia tự do, thành
     tản ra hải ngoại vẫn tiếp tục phục cộng đồng     viên của Liên Hiệp Quốc, nơi có người Việt

     Việt Nam hải ngoại. Về quân sự, ngoài tập thể     Quốc gia sinh sống để xin hỗ trợ kế hoạch đòi
     chiến sĩ cố thủ trên quê hương, tập thể Chiến     trả lại quyền dân tộc tự quyết cho toàn dân
     Sĩ QLVNCH di tản ra hải ngoại cũng đã được Việt Nam. Đảng CS thì quyết tâm không
     đoàn ngũ hóa như Tập Thể Chiến Sĩ muốn cho đồng bào Việt Nam hưởng quyền
     QLVNCH Hải Ngoại. Tại mỗi quốc gia, tiểu dân tộc tự quyết được thể hiện qua phương

     bang đều có Hội Chiến Sĩ QLVNCH và các    thức bầu cử tự do. Vì nếu có bầu cử tự do thì
     Tổng Hội Chiến Sĩ các quân, binh chủng, các      đảng Cộng sản sẽ thất cử và bị giải tán, không
     Tổng Hội Cựu sinh viên Sĩ Quan, Hạ Sĩ Quan      có cơ hội kềm kẹp, sát hại sinh mạng và đục
                                khoét tài sản của dân chúng.
     và Binh Sĩ của các quân trường Hải, Lục,
     Không quân mà quân số tổng cộng không         Ngày nay, nhờ hiện trạng những nước

     dưới vài sư đoàn đang tích cực sinh hoạt xây     theo chủ nghĩa Cộng Sản quá ít so với các
                                quốc gia dân chủ tự do, với tỷ số 4 nước độc
     dựng Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại trong        tài so với trên 190 quốc gia dân chủ, nếu
     tình huynh đệ chi binh, sẵn sàng đông tiến để     chúng ta làm việc có hệ thống, liên tục trong
     giải phóng quê hương khỏi ách độc tài Cộng      tinh thần đoàn kết thì đại nghiệp cứu quốc ắt

     sản, tay sai của Hán tộc.               sẽ được chóng thành. Người Việt quốc gia trên
        Như đã đề cập, vấn đề chung của chúng     toàn thế giới phải vận động với các quốc gia

     ta là vấn đề tranh thủ nhân tâm quốc tế để  dân chủ bằng nhiều phương thức khác nhau
                                như văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trị, tùy
     giành lại quyền “Dân Tộc Tự Quyết” cho dân
                                hoàn cảnh của mỗi địa phương. Khi Việt Nam


                        Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy Số 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9