Page 5 - Ban tin sinh hoat Cu An Tu Nguy So 3
P. 5

5
     được tự do thì mọi công dân được hoan hỉ,

     hạnh phúc về tinh thần, đời sống vật chất sẽ
     được phong phú, tự do di chuyển, tự do buôn
     bán, tự do đóng góp nhân tài, vật lực, xã hội
     sẽ hưng thịnh. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ

     tướng Cộng sản Hà Nội, đã tuyên bố là quân,
     công, cán, chính Cộng sản Hà Nội phải áo
     xiêm buộc trói lấy nhau để phò trợ đảng Cộng
     Sản, nếu không thì mất hết quyền lợi, giải giáp tự quản theo ý muốn của mình. Dân tộc tự
     quy điền. Đó là thái độ gà què ăn quẩn cối quyết không phải chỉ là một từ ngữ, mà là một
     xay. “Ở không yên ổn, ngồi không vững vàng. nguyên tắc hướng dẫn hành động.

     Ma đưa lối, quỷ đưa đường. Lại tìm những       (2) Chương 1, Điều 1, khoản 2 của bản
     chốn đoạn trường mà đi”. Từ năm 1950 đến       Hiến Chương Liên Hiệp Quốc (United Na-
     1980, chủ nghĩa CS chiếm gần ½ thế       tions Charter- 1945) đã ấn định: “The purpose
     giới.  Hiện nay chỉ còn lại 4 nước: Trung   of the United Nations is to develop friendly

     Cộng, Cuba, Bắc Hàn và Việt Nam là bằng    relations among nations based on the respect
     chứng suy tàn của chủ nghĩa Cộng sản Thế   for the people of equal rights and self-
     giới. Chủ nghĩa Cộng sản đang tuột dốc, rơi      determination of peoples, and to take appro-
     vào vực thẳm, cũng như nước sông Hoàng Hà       priate measures to strengthen the universal
     tự lưng trời rơi xuống biển khôn vờn trở lại.     peace”. Mục đích của bản Hiến Chương Liên

     “Hoàng hà chi thủy, thiên thượng lai. Bôn lưu     Hiệp Quốc là để phát triển liên hệ thân hữu
     đáo hải, bất phục hồi.”                giữa các quốc gia đặt căn bản trên sự tôn trọng

     Quyền “Dân Tộc Tự Quyết” (Right to Self- nguyên tắc công bằng và quyền dân tộc tự
     Determination)                    quyết của các dân tộc và áp dụng những biện

        (1)Ý niệm Dân Tộc Tự Quyết đã được       pháp thích nghi để thăng tiến nền hoà bình thế
     đề cập đến từ thế kỷ thứ 16 “All nations have     giới. Chủ trương này còn được đề cập đến
     the right to govern themselves and can accept     trong hai Công Ước về quyền chính trị ICCPR

     the political regime it wants, even if it is not   (International Covenant on Civil and Political
     the best”. Các dân tộc có quyền tự trị và chấp    Rights) và quyền kinh tế xã hội ICESCR
     nhận chế độ chính trị theo ý muốn, dù chế độ     (International Covenant on Economic, Social
     đó chưa được hoàn mỹ.                 and Cultural Rights) do Liên Hiệp Quốc ban
                                hành: “All peoples have the right of self-
     Năm 1918, Tổng Thống Hoa Kỳ Woodrow       determination. By virtue of that right, they
     Wilson (1913-1921) đã từng tuyên bố       freely determine their political status and

     “National aspirations must be respected, peo-     freely pursue their economic, social and cul-
     ple may now be determined and governed only      tural developments”. Tất cả các dân tộc đều có
     by their own consent. “Self-determination” is     quyền tự quyết. Bằng vào quyền này, họ được
     not a mere phrase; it is an imperative princi-    tự do quyết định về thể chế chính trị và tự do
     ple of action”. Nguyện vọng của các quốc gia     theo đuổi sự phát triển về kinh tế, xã hội và
     phải được tôn trọng, các dân tộc từ nay có thể
                                văn hóa của họ”.                        Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy Số 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10