Page 6 - Ban tin sinh hoat Cu An Tu Nguy So 3
P. 6

6

     văn hóa của họ”.                   cho xứ sở”. Và đến năm 1956, chính phủ Việt

        (3) Chương 15 của bản Tuyên Ngôn     Nam Cộng Hòa bác bỏ đề nghị hiệp thương
     Quốc Tế Nhân Quyền (Universal Declaration       giữa hai Miền Nam Bắc vì không thể có bầu
     of Human Rights năm 1948) ấn định:       cử tự do tại Miền Bắc do đảng Cộng Sản kiểm
     “Everyone has the right to self-determination     soát.
     and that no one should be arbitrarily deprived (2)-Hiệp định Paris (Paris Agreement on

     of a nationality or denied the right to change Ending the War and Restoring Peace in Vi-
     nationality”. Mọi người đều có quyền tự etnam) ngày 21 tháng 1 năm 1973 công nhận
     quyết, không ai bị tước đoạt quốc tịch hay bị quyền Dân Tộc Tự Quyết của Miền Nam Việt
     từ chối quyền thay đổi quốc tịch.           Nam:

     “Right of a people to self-determination is a     Chương IV Điều 9 (a) Quyền tự quyết
     cardinal principle in modern international của nhân dân Miền Nam là quyền thiêng

     law – Jus cogens-. The right to freely choose liêng, không thể chuyển nhượng và các quốc
     their sovereignty and international political gia phải tôn trọng. (b) Nhân dân Miền Nam
     status with no interference”. Quyền dân tộc tự Việt Nam sẽ quyết định chính phủ tương lai
     quyết là quyền căn bản trong luật quốc tế hiện cho Nam Việt Nam qua cuộc bầu cử thật sự tự

     đại. Quyền tự do chọn chủ quyền và vị thế do và dân chủ dưới sự giám sát quốc
     chính trị trên chính trường quốc tế mà không tế. Trong thực tế Cộng sản Hà Nội đã vi
     bị can thiệp.                     phạm Hiệp Định Paris, xâm lăng VNCH và
                                áp đặt chế độ độc tài Cộng sản lên nhân
     Quyền Dân Tộc Tự Quyết và các Hiệp Ước
     Quốc Tế về Việt Nam.                 dân miền Nam Việt Nam từ 1975 đến nay.
                                (   Chapter IV, Article 9 (a): The South Vi-
     (1)-Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 năm
     1954 do Cộng sản và Thực dân ký kết đã tước      etnamese People’s right to self-determination
     đoạt quyền dân tộc tự quyết của nhân dân Việt     is sacred, inalienable, and shall be respected

     Nam khi quyết định chia cắt đất nước Việt   by all countries. (b) The South Vietnamese
     Nam thành hai miền Nam Bắc trước sự phản       People shall decide themselves the political
     đối của chính phủ Quốc gia Việt Nam do    future of South Vietnam through genuinely
     Quốc trưởng Bảo Đại lãnh đạo. Ngoại trưởng      free and democratic general elections under

     Trần Văn Đỗ đã bày tỏ thái độ qua lời phát   international supervision.)
     biểu “Chính phủ Quốc gia Việt Nam yêu cầu          Điều 19: Các quốc gia tham dự Hội
     Hội nghị ghi nhận một cách chính thức rằng nghị đồng ý triệu tập một hội nghị quốc
     Việt Nam long trọng phản đối cách ký kết tế trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký thỏa ước
     Hiệp định cùng những điều khoản không tôn để công nhận thỏa ước đã được ký kết, bảo
     trọng nguyện vọng sâu xa của dân Việt. Chính đảm chấm dứt chiến tranh, duy trì hòa bình
     phủ Quốc gia Việt Nam yêu cầu Hội nghị ghi cho Việt Nam, tôn trọng những quyền căn bản

     nhận rằng Chính phủ tự dành cho mình quyền của nhân dân Việt Nam và quyền dân tộc tự
     hoàn toàn tự do hành động để bảo vệ quyền quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam,
     thiêng liêng của dân tộc Việt Nam trong công đóng góp và bảo đảm hòa bình tại Đông
     cuộc thực hiện Thống nhất, Độc lập, và Tự do Dương.                        Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy Số 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11