Page 3 - Ban tin sinh hoat Cu An Tu Nguy So 3
P. 3

3


                                tôn thờ các lãnh tụ Cộng Sản vô thần. Hôm
         Thư                      nay, lỡ lời hỏi bè bạn “Hồ Minh nhưng hình
                                mô?” là ngày mai thấy đầu bác lý bị treo tòng
        Tổng                      teng trên cổng chợ. Việt Minh hay đảng Cộng
                                sản là một tổ chức khủng bố và khuynh đảo,
                                mượn danh nghĩa giải phóng để tước đoạt
         Hội                     quyền sống của con người.                                   Cộng sản biết, nếu để cho tình hình
                                chính trị thế giới diễn biến hòa bình một cách

        Quý Niên Trưởng, Huynh trưởng và     tự nhiên thì bất lợi cho phe Cộng sản. Nếu
     Chiến hữu,                      Việt Nam được trả tự do thì Việt Minh sẽ
                                không còn có lý do tồn tại. Vì thế, khối Cộng
     Tổng hội được hình thành nhằm hai mục
     đích: Duy trì và phát triển tình huynh đệ chi    Sản Quốc Tế đã giúp Hồ Chí Minh gấp rút áp
     binh và nêu cao tinh thần Tổ Quốc-Danh Dự-      đảo căn cứ Điện Biên Phủ, dù phải hy sinh
                                xương máu của 30 ngàn thanh niên Việt Nam,
     Trách Nhiệm. Trước đây, Bản Tin đã đề cập
     đến cuộc chiến chính nghĩa chống Cộng Sản       để áp lực đưa vấn đề Việt Nam ra bàn

     xâm lăng của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).        Hội nghị Geneva năm 1954. Dự mưu của Việt
                                Minh Cộng sản nhằm cộng sản hoá toàn cõi
     Trong số này chúng tôi xin đề cập đến vấn đề
     của Việt Nam hiện nay, dù nhìn dưới khía   Việt Nam. Những âm mưu này không thực
                                hiện được vì sợ phản ứng của Hoa Kỳ nên
     cạnh nào chăng nữa thì cũng không thể phủ     Thực dân và Cộng sản đã đơn phương ký kết

     nhận đó là vấn đề Việt Nam mất quyền “Dân
     Tộc Tự Quyết” phần vì Thực dân, phần khác       Hiệp Định Geneva, chia cắt Việt Nam thành
                                hai miền Nam Bắc: Miền Nam (dân chủ tự do)
     vì Cộng sản.
                                và Miền Bắc (độc tài cộng sản), để giành một
        Số là, sau thế chiến thứ hai (1939-   nửa giang sơn cho phe Cộng sản ngoài ý
     1945), đa số các quốc gia bị trị được trả tự do.   muốn của nhân dân Việt Nam. Nhân dân Miền
     Việt Nam có cơ hội được tự do khi chế độ  Bắc, một nửa giang sơn và một nửa dân tộc
     thuộc địa được giải thể (decolonization).    Việt Nam, đã bị tước đoạt mất quyền tự quyết,

     Trước 1954, Việt Nam là một quốc gia thống      buộc lòng phải sống dưới ách độc tài Cộng
     nhất, dù tự do bị hạn chế nhưng không đến nỗi     sản từ năm 1954.
     tự do bị huỷ diệt. Nhưng khi mặt trận Việt
                                   Miền Nam Việt Nam, may mắn hơn,
     Minh thực thi chính sách Cộng Sản hoá Đông       được sống dưới chính thể tự do, nhưng tiếc
     Đương thì người dân phải bán tài sản, kể cả      thay những phần tử “ăn cơm quốc gia, thờ ma

     ruộng vườn, trâu, bò để đóng thuế nông     cộng sản và ma thực dân”, lợi dụng tự do để
     nghiệp cho Việt Minh. Thậm chí làm thịt gà      phá hoại VNCH qua hai giai đoạn Đệ Nhất và
     cúng giỗ tổ tiên cũng phải xin phép. Người Đệ Nhị Cộng Hòa. Dù chính phủ VNCH đã
     dân bị Việt Minh khủng bố đến tận xương tuỷ. vận dụng sách lược ứng phó, nhưng đến năm

     Việt Minh đấu tố địa chủ để cướp tài sản, sát     1975, vì thiếu quân lương, vũ khí đạn dược,
     hại lãnh tụ các chính đảng để độc quyền cai      trong khi đó khối Cộng sản Quốc tế nỗ lực
     trị, tiêu diệt tự do tôn giáo để dành độc quyền    giúp loạn đảng Cộng Sản Hà Nội (Hanoi


                        Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy Số 3
   1   2   3   4   5   6   7   8