Page 9 - Ban tin sinh hoat Cu An Tu Nguy So 3
P. 9

9


     vậy mới thể hiện được tinh thần tự do, dân chủ bầu cử tự do.
     như đã được ấn định trong bản Tuyên Ngôn       Đảng Cộng Sản xâm lăng Việt Nam đã
     Quốc Tế Nhân Quyền mà tất cả các nước hội       hình thành một giai cấp tài phiệt mới và quyết
     viên đã ký kết khi gia nhập Liên Hiệp Quốc.
                                        tâm phân chia đặc quyền, đặc
     Điều 21 Bản Tuyên Ngôn                       lợi giữa các đảng viên, để “áo
     Quốc Tế Nhân Quyền ấn định:                      xiêm buộc trói lấy nhau”,

        (1) “Mọi người đều có                    thống trị đất nước trong cảnh
     quyền tham chính trực tiếp hoặc                    bần cùng hóa nhân dân, khiến
     gián tiếp được tuyển chọn qua                   cho Việt Nam trở thành nghèo
     các   cuộc   bầu   cử   tự                  khổ nhất thế giới. Cộng Sản rất
     do.” (Everyone has the right to                  sợ nhân dân giàu mạnh, vì phú
     take part in the government of his country, di- quý sinh lễ nghĩa, đồng bào sẽ đòi hỏi tự do,
     rectly or through freely chosen representatives).   dân chủ và mỗi khi giàu mạnh sẽ có đủ

     Cộng sản Việt Nam khủng bố và cấm đoán    phương tiện lật đổ chế độ Cộng Sản. Chỉ có
     người Việt quốc gia ứng cử. Các ứng cử viên      những chính quyền do nhân dân thực sự tự do
     đều do đảng Cộng Sản đề cử. “Đảng cử, dân  tuyển chọn mới lưu tâm đến quyền lợi của dân
     bầu”.                         chúng. Đây là vấn đề nhân đạo, là sứ mệnh

        (2) “Mọi người đều có quyền ngang nhau thiêng liêng biểu lộ lương tâm chính trực.
     trong việc sử dụng các tiện ích công cộng”. Chúng ta ở hải ngoại chỉ hưởng được hạnh
     (Everyone has the right of equal access to pub- phúc chân chính thực sự khi thấy đồng bào
     lic service in his country). Cộng Sản Việt Nam quốc nội được sống trong hạnh phúc.
     dành mọi tiện nghi, đặc quyền đặc lợi, dịch vụ        Đây là một trong những vấn đề trọng
     công cộng cho cán bộ, đảng viên Cộng sản, kỳ     yếu cần sự hỗ trợ và hợp tác của qúy vị từ các

     thị và kìm kẹp người Việt quốc gia trong mọi
     dịch vụ, sinh hoạt kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo   đoàn thể cộng đồng, ái hữu, tôn giáo, xã hội,
     dục.                         chính trị, dân, quân, cán, chính hải
                                ngoại để kiện toàn cơ cấu tổ chức, thống nhất
        (3) “Chính quyền phải lấy ý chí chung  hành động, hợp quần gây sức mạnh, vận động
     của toàn dân làm căn bản, ý chí này sẽ được thể    nội công, ngoại hợp trong giai đoạn 2, sau 45
     hiện qua các cuộc bầu cử định kỳ và thực sự  năm lưu vong ở hải ngoại.
     bằng thể thức phổ thông đầu phiếu, kín, hoặc
     bằng các phương thức bầu cử tự do tương       Được như vậy thì đại nghiệp cứu quốc
     đương.” (The will of the people shall be the ba-   mới mong chóng được viên thành.
     sis of the authority of government; this will     “Hãy bắt đầu, vì bắt đầu là ngưỡng cửa

     shall be expressed in periodic and genuine elec-   của sự thành công”.
     tions which shall be by universal and equal suf-
     frage and shall be held by secret vote or by  Kính thư
     equivalent free voting procedures). Suốt 45 năm Trần Xuân Thời,
     thống trị toàn cõi Việt Nam sau 1975, Cộng sản    Tổng Hội Trưởng
     Hà Nội tự biên tự diễn, không do ý chí của toàn

     dân Việt Nam tấn phong thể hiện qua các cuộc


                        Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy Số 3
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14