Lư do để ly dị!

Trước toà:
Có 1 bà ra ṭa đ̣i ly dị chồng.
Quan ṭa hỏi "tại sao"?
Bà ta nói "v́ ông ta làm trưởng ban đường phố .
"Quan toà nói "th́ sao chứ!"
Bà ta trả lời "v́ ông ấy ... thấy lổ mà không lấp!"
Quan ṭa cho ly dị, nhưng được vài năm sau ...
Bà ta lại ra toà xin ly dị với ông chồng thứ 2.
Quan ṭa hỏi "lần này ... v́ lư do chi ?”
Bà ta nói "ông ấy làm chủ tich ... viện bảo tàng"
.Quan ṭa hỏi "thế th́ sao chứ ?"
Bà ta trả lời "ổng chỉ cho nh́n ... hiện vật ... mà cấm sờ !"
Thế là quan ṭa cho bà ta ly dị lần nửa ...
Thêm vài năm sau ...Bà ta đem ông chồng thứ 3 ra ṭa đ̣i ly dị!
Quan toà bứt tóc gải tai hỏi "lần này ǵ đây hả bà ?"
Bà ta nói "ông này làm tới trưởng bộ kế hoạch "
Quan ṭa hỏi "th́ sao ... chứ? ... Nói luôn đi bà ơi!"
Bà ta nói tiếp "hắn cứ ... vạch ra ... mà chẳng chịu làm chi hết!"
Quan ṭa chịu thua ... kư giấy cho bà ta ly dị lần thứ ba!
Nhưng quan ṭa cho gọi bà ta lại và hỏi nhỏ "ba ông chồng trước của bà đều làm quan to chưc
lớn ....mà bà c̣n đ̣i ly dị !" "vậy bà muốn mẫu người chồng như thế nào đây ?

"Bà ta nói "thưa quan toà, lần này em quyết ... về lấy anh xích lô ... v́ hắn cứ hễ leo lên ... là ...
đạp ..tới tấp! đến khi nào tới bến mới thôi.

Phước Nhân st