Headline 2

Họa Cảm tác hoa hồng

Bóng hồng đầy dẫy trong vườn
Mấy tên Bât khuất trăm đường ngất ngây
Nhưng gai ở khắp trên cây
CỤ cũng xây xát, dại ngây các nàng

XT314


Mùa Xuân hoa nở tùm lum,
Chỗ nào cũng có, riêng đâu ở vườn ?
Hoa đẹp lại thường có gai,
Cẩn thận kẻo nó đâm đau thấy mồ.

Phúc 322