AI?


*
Trích tuyển tập CHỊ EM ƠI
*
Ai chia bớt chút nỗi buồn
Của người xa xứ, cội nguồn vời trông?

Ai san bớt nỗi bất đồng
Nh́n xa thấy rộng, góp công tháo c̣ng
Đau cùng vận nước suy vong,
Tương đồng, đoàn kết chọn ḍng nước trong?

Dạt trôi ch́m nỗi anh hùng?
Giặc ngoài tàn ác, thù trong tanh ḷng
Hướng về, góp sức cuồng phong
Anh em nỗi lửa nối ṿng đồng tâm.

Ư Nga,

4.2.2019