CÓ ĐẢNG hay ĐẢNG CÓ…


*
Trích tuyển tập CHỊ EM ƠI
*
Nay góc nọ, mai đầu này xin xỏ.
Ăn chưa no, c̣n ḍm ngó lắm tṛ
Nhiều lư do: v́, tại, bởi… thăm ḍ
Kẻ đón gió, trở cờ ham “sắc đỏ”.

Đầu vào rọ, khóc than bị ruồng bỏ
Nh́n bóng to ai ngờ hố! Tẽn ṭ!
Tưởng hay ho kiểu cọ đảng dặn ḍ
Không có CÓ, có KHÔNG KHÔNG, tức tưởi!

Tiền rải, rưới “tưới hột sen” khắp lối
Có CÓ không, sao tay rỗng ḷng ṿng?
Tin viễn vông, bị đảng phỗng, mủi ḷng
Không! Không có! “Đại đồng” ḱa: mất trắng!

Ư Nga,

15.1.2019