LANG BĂM CỘNG HÀNH NGHỀ


*
Trích tuyển tập CHỊ EM ƠI
*
Lang băm không có căn bản, điều trị
“Giết gà dọa khỉ” vô kế khả thi,
Huống chi mạng người quư giá cách ǵ
Làm sao điều trị cho có căn bản?

Bệnh nhân cả nước trong tay đảng trị
Chưa cầm dao mổ đă hỏi “phong b́”
Nói ǵ hoa mỹ đến chuyện lương tri
Lương y ai người yên trong tay đảng?

Ư Nga

27.1.2019