HƯƠNG NGOẠI


*
-Kính tặng những ai đă từng sống ở NGĂ TƯ BẢY HIỀN, Sài G̣n
*
-Trích tuyển tập CHÂN NHƯ

*
Bà đưa cho cháu món quà
Mở ra mấy lượt, giấy là giấy không
(Giấy khung cửi, phủ bụi chồng)
Cuối cùng cũng hết mấy ṿng bên trong.

Xinh xinh điểm sắc màu bông
Thương ơi cái kẹp hồng hồng “xíu xiu”
Của Bà cho cháu nhà nghèo
Cháu ôm tŕu mến, trong veo tiếng cười.

Đem khoe d́ Chín, d́ Mười
D́ cười: “Mẹ gúa (gói) quá trời ḷa (là) to
Tưởng mô ṿn (vàng) kư bọt (bạc) kho
Con chờ hén (hắn) mở béc (bắt) ṭ ṃ theo”*

Ngoại xưa thích tiếng cháu reo
Cháu nay thích kẹp tóc đeo… vận vần
Nhờ mây theo nén hương trầm
Mang về Cực Lạc bao ngần mến thương.

Kẹp hồng, hoa vẫn tỏa hương
Hương D́, hương Ngoại thơm đường Quê Cha
Thơm theo từng bước chân xa
Chắt chiu kỷ niệm ngọc ngà ngày xưa.

Ư Nga,

2.2.2019