ANH SẮP BỆNH RỒI BÉ ƠI!


Hoa thua sắc má cô em
Khi hồng, lúc đỏ cả… thềm nhà anh
Ngạc nhiên lứa tuổi trưởng thành
Nét xưa mất sạch sành sanh nơi nào?

Sao mà cô bé lớn mau?
Kiểu này anh sẽ lo âu, gầy g̣!
Từ nay cấm Bé… cười to
Không anh, chớ có líu lo cùng… người!

Á Nghi, 12.2.2022