TIẾN ĐÂU MÀ CHẬM VỚI NHANH?
Hành thân khổ hạnh cầu hồn
Đảng bu gọi vía dập dồn: “Chí Minh!”
Tang t́nh tang tính yêu tinh
Tính lui, tính… tới vẫn t́nh…khóc…tang.
 
Tựu tề đổi chác bà gian,
Ông khùng mơ hăo “thiên đàng” sắp… lên
Đại đồng đoàn đảng những tên
Nửa kia đồng chí, nửa… trên như Hồ.
 
Tiền vô nhơm nhớp. Ô hô!
Rửa cho sạch sẽ, hồ đồ hoan hô
Đồ… Hồ, đồng: chí-chẳng-to,
Nhỏ chăng là thuyết Tam Vô tụng hoài.
 
Tang t́nh: tang, tính, tụng, nhai
Nhai đi, nhai lại trật quai hàm hồ
Hàm Hồ tiêm thuốc nhiều đô*
Cười toe toét suốt! Trầm trồ: “Bác vui!”
 
Thế là cả đám đi lùi
Lại đem tư-tưởng-đi-lui trị v́
Lùi lùi hô “Tiến!” Ai đi?
Phiá sau vực thẳm, hố ǵ “tiến”  nhanh?
Ư Nga, 30.1.2022
*Đô > viết theo 2 nghĩa: dose = liều lượng và dollars
*Hồ: viết hoa = danh từ riêng