THM THUỐC

Chiều buồn trong chi vắng .
Thm điếu ba số năm .
Qu ngho khng ai bn .
Cơn ghiền vo tới tm .
* * *
Tm dăm ba tn cũ .
Khi thuốc toả khng trung .
Lng buồn tơ liễu rũ .
Nhớ đến người tnh chung .

( tặng Quới La 343 )
Ngộ Khng 332 .