AI VIỆT VÀO, RA?


*
“Làm tôi cứ ở cho trung
Chớ ở hai ḷng sau hóa dở dang”
Truyện Kiều của Nguyễn Du (?)
*
Ai cho xóa mất lá cờ?
Việt gian trở chứng bất ngờ thói điêu
Vào đây tính dở quái chiêu
Ra điều đồng điệu, bày điều tanh thiu?
*
Mới về thăm Cộng, sáng chiều
Trở ra đă trổ xú chiêu làm liều,
Chưa chi đă muốn phiêu diêu*?
Giáo điều “siêu việt” sẽ ch́u*: siêu… thăng!

Ư Nga, 17.3.2021

*Phiêu diêu, siêu thăng: dùng theo nghĩa CHẾT
*Ch́u chuộng: chiều chuộng


***o0o***

CHÍ CẢ ĐÂU RỒI CHỊ EM ƠI?

Thơ văn “chí” dọc, “rận” ngang*
Chị hai Phương Thúy ḅ càng cười vang
Khen tài -“Bắt chí” Minh Giang
Bắt hay, “ngay chóc” xóm làng đều hay!
*
Chẳng ai thêm “lửa thày lay”
Dầu hôi, xăng bẩn mỗi ngày đổ thêm
Không: bà Chằn chửi chị em,
Hay bà La Sát rủ rối rem Vẹm nào
Chẳng “đả đảo!” hay hô hào
Người đánh phá, kẻ tào lao, ồn ào…
*
Thế Chiến Đấu càng tiêu hao
Cũng v́ Chí Bé: hết vào lại ra!
Thơ văn muốn khá phải qua,
Cả đời học hỏi tinh hoa ấy mà!

Dù Giang, Thúy hay Bê, A
Bắt giùm chí, rận: thật thà mừng rơn!
Người thương “nhặt sạn”:* bạn hờn
Nuôi sao CHÍ CẢ trả ơn Nước Nhà?

Thơ tôi: rửa bát, quét nhà
Chưa “vè”, đâu dám dân ca tự hào!

Ư Nga, 6-11-2012.

*Nhặt sạn: các thế hệ anh chị của chúng ta thường
dùng chữ này để diễn tả sự giúp đỡ nhau nhuận sắc
bài vở cho hoàn hảo hơn.