Chiều chiều...

Chàng

Chiều chiều b́m bịp kêu chiều
Lấy vợ th́ cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường
Nằm chung th́ bảo chật giường
Nằm riêng lại bảo...tơ vương con nào
Lăng mạng th́ bảo tào lao
Đứng đắn lại bảo người sao hững hờ
Khù khờ...th́ bảo giai tơ
Khôn lanh th́ bảo...hái mơ bao lần
Cả đời cứ măi phân vân
Tơ ḷng con gái biết mần sao đây...

Nàng

Chiều chiều tiếng vịt kêu chiều
Lấy chồng chi để trăm điều đắng cay
Ban ngày nằm ngủ bảo phơi
Ban đêm nằm ngủ: “Ḿnh ơi, trả bài”
Thẳng băng th́ bảo sân bay
Lớn quá th́ phán: “Mặt này, chúa dâm”
Gầy th́ chồng bảo cây tăm
“Ph́ nhiêu “th́ ổng lầm bầm: “Cái lu”
Nhiều con bảo: “Đẻ như gà”
Không con th́ bảo: “Tại bà không chăm”
Đầu năm khấn nguyện lăm răm
Kiếp sau làm kiếp con tằm sướng hơn.

BK Lê Phước sưu tầm