T̀NH LÍNH

Muốn có chồng gần th́ lấy Dân Vệ (1)
Muốn có chồng không tệ th́ lấy lính Địa Phương (2)
Muốn xe tốt, chồng thương th́ lấy Quân Cụ
Muốn xài đồ bự th́ lấy Công Binh
Muốn nếm mùi śnh th́ lấy Thủy Quân Lục Chiến
Muốn la to tiếng lấy lính Ga-lông (3)
Muốn xẹp xương mông lấy lính Nhảy Dù
Muốn dọn nhà lu bù th́ lấy Biệt Động
Muốn áo quần rộng th́ lấy Quân Nhu
Muốn xe cộ vù vù th́ lấy Quân Vận
Muốn giađ́nh cẩn thận th́ lấy An Ninh
Muốn gần tụng đ́nh th́ lấy Quân Pháp
Muốn da thịt cứng cáp lấy lính Chiến Xa
Muốn ói mữa ḅ la th́ lấy lính Thủy
Muốn đâm mạnh bắn dữ th́ lấy Không Quân
Muốn khỏe mạnh ngừa sinh th́ lấy lính Thuốc (4)
Muốn đèo băng núi vượt th́ lấy Bộ Binh
Muốn ăn nói tài t́nh th́ lấy Chiến Tranh Tâm Lư

Các cô chú ư
Lính tráng xài bền
Nếu gặp dịp hên
Cưới vài ba tá.

(Trích từ Văn Nghệ Quân Đội??).

(1) Lính Nghĩa Quân
(2) Địa Phương Quân
(3) Ga-lông: sĩ quan
(4) Lính quân y

PTMX (ST)