Tức Cảnh Sinh T́nh ...

Ba phần tam giác nhỏ,
Che kín cái ǵ ta?
Nhủ đầu là tên gọi,
Của tốt sao không khoe.
Lạch Đào Nguyên suối chảy,
Khe ngọc hé hè he.
Sang hè trời nắng hạn,
Cỏ trổ màu vàng hoe.
Giai nhân anh hùng lụy,
Đêm về như mộng mị.
Khuông trăng cùng lạch ngọc,
Cho người che mần chi .

Toàn 352