Vợ Đánh Không La

Vợ đánh không la
Ôm đầu suưt soa
Đầu u một cục
Lấy muối ra tha
Tay trặc không nói
Đau muốn chết cha
Một lời không hé
Nghe bạn Điệp ta
Không kêu,không la
Xứng là Bất Khuất

Nghĩa 314